Privacystatement

Petit Therapie, gevestigd aan Bosbadlaantje 7, 3956 BL te Leersum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Petit Therapie
Bosbadlaantje 7
3956 BL Leersum
email: nelleke@petit-therapie.nl
tel. 06-53464344

Nelleke Petit is de Functionaris Gegevensbescherming van Petit Therapie en zij is te bereiken via nelleke@petit-therapie.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Petit Therapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 •  Adresgegevens
 •  Telefoonnummer
 •  E-mailadres
 •  IP-adres
 •  Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 •  Internetbrowser en apparaat type
 •  Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nelleke@petit-therapie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Petit Therapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van offertes, facturen en betalingen
 • Verzenden van onze (toekomstige) nieuwsbrief en/of wenskaarten
 •  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 •  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 •  Petit Therapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Petit Therapie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Petit Therapie) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Petit Therapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Personalia

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
 • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Adresgegevens

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
 • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
 • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
 • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Technische gegevens (IP-Adres, Activiteitenlog)

 • Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
 • Reden: Het loggen van acties die betrekking hebben op de dienstverlening van de klant.

Petit Therapie heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking hiervan, omdat zij hiermee in staat is om haar klanten te beschermen tegen misbruik door derden en bij eventueel misbruik uitleg te kunnen geven over hoe, wat, wie (indien mogelijk) en wanneer.


Delen van persoonsgegevens met derden

Petit Therapie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Petit Therapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je gegevens worden (mogelijk) opgeslagen in de volgende systemen:

 • Kantoorautomatisering in de cloud (Microsoft B.V.; Apple)
 • Hostingdiensten (Xolution)


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Petit Therapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Petit Therapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nelleke@petit-therapie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Petit Therapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Petit Therapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Petit Therapie nelleke@petit-therapie.nl


Dossieropbouw, rechten en plichten

Petit therapie bouwt gedurende het therapie traject een dossier op dat bestaat uit:

 • Eerder genoemde persoonsgegevens
 • Intake formulier
 • Toestemmings formulier persoonsgegevens, getekend door client en therapeut (bij jongere leeftijd dan 16 tekenen beide ouders dit formulier)
 • Behandelplan, getekend door client en therapeut
 • Verslaglegging na iedere sessie tbv van voorbereiding volgende sessie. 
 • Correspondentie met derden ivt (huisarts, specialist, collega, ect)

Als client heb je het recht om ten alle tijde het dossier op te vragen of te verzoeken tot vernietiging (schriftelijk, via de mail). 

Als therapeut heb ik de plicht tot geheimhouding van het dossier, met als enige uitzondering: als een client zichzelf of een ander in gevaar dreigt te brengen. 
Het dossier moet door de therapeut 20 jaar bewaard blijven. 

bloemknop3
Logobloemknop
bloemknop4
bloemknop2